Added to cart!

Give customers more details.

View my cart (0)

Allmänna bestämmelser och villkor

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Tillämplighet

Artikel 3 - Erbjudandet

Artikel 4 - Avtalet

Artikel 5 - Ångerrätt

Artikel 6 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 7 - Undantag från ångerrätt

Artikel 8 - Priset

Artikel 9 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 10 - Leverans och utförande

Artikel 11 - Långvariga avtal: Varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 12 - Betalning

Artikel 13 - Klagomålshantering

Artikel 14 - Tillämplig lag

Artikel 15 - Behörig domstol

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor förstås följande:

 1. Ambiplants: fullständigt namn, beläget på Andries Copierhof i Rotterdam 3059LM, registrerat hos Handelskammaren under nummer 51019566 och erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till köparen;
 2. Köparen: en fysisk eller juridisk person som ingår ett avtal på distans med Ambiplants;
 3. Konsument: köparen som är en fysisk person som inte agerar i yrkesmässig verksamhet och ingår ett avtal på distans med Ambiplants;
 4. Ångerperiod: perioden under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Långvarig affär: ett avtal på distans avseende en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller avtagningsförpliktelser är spridda över tiden;
 7. Hållbar datamedia: varje medium som gör det möjligt för konsumenten eller Ambiplants att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida rådgivning och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
 8. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från avtalet på distans inom ångerperioden;
 9. Modellformulär: modellformulär för ångerrätt som Ambiplants tillhandahåller och som en konsument kan fylla i om han vill utöva sin ångerrätt.
 10. Avtal på distans: ett avtal där, inom ramen för ett system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster som organiserats av Ambiplants, används endast en eller flera tekniker för kommunikation på distans fram till slutförandet av avtalet;
 11. Teknik för kommunikation på distans: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att köparen och Ambiplants samtidigt är närvarande i samma utrymme.
 12. Allmänna villkor: dessa Allmänna Villkor från Ambiplants.

 

Artikel 2 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från Ambiplants och för varje ingått avtal på distans och beställningar mellan Ambiplants och köparen.
 2. Innan avtalet på distans ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för köparen. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan avtalet på distans ingås att anges att de allmänna villkoren kan ses hos Ambiplants och de kommer på köparens begäran snarast möjligt att skickas kostnadsfritt.
 3. Om avtalet på distans ingås elektroniskt kan, avvikande från föregående stycke och innan avtalet på distans ingås, texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för köparen elektroniskt på ett sådant sätt att den kan sparas på ett hållbart datamedium. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan avtalet på distans ingås att anges var de allmänna villkoren kan hittas elektroniskt och att de på köparens begäran kostnadsfritt kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt.
 4. I händelse av att förutom dessa allmänna villkor även specifika produkt- eller tjänstevillkor är tillämpliga, gäller det andra och tredje stycket motsvarande och köparen kan i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklaras, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt giltiga och den berörda bestämmelsen kommer att ersättas i ömsesidigt samförstånd så snart som möjligt av en bestämmelse som så nära som möjligt återspeglar det ursprungliga syftet.
 6. Oklarheter om tolkningen eller innebörden av en eller flera bestämmelser i dessa villkor ska tolkas "i enlighet med andan" av dessa allmänna villkor.

 

Artikel 3 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under vissa villkor, anges detta tydligt i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är icke-bindande. Ambiplants har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av köparen. Om Ambiplants använder bilder är dessa en korrekt avbildning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara felaktigheter eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte Ambiplants.
 4. Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är en indikation och kan inte ge upphov till skadestånd eller upplösning av avtalet.
 5. Bilder i samband med produkter är en korrekt representation av de erbjudna produkterna. Ambiplants kan inte garantera att de visade färgerna exakt överensstämmer med de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller tillräcklig information så att konsumenten tydligt förstår vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till acceptansen av erbjudandet. Detta inkluderar särskilt:
 • priset inklusive skatter;
 • eventuella fraktkostnader;
 • hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;
 • tidsramen för acceptans av erbjudandet eller den tid inom vilken Ambiplants garanterar priset;
 • höjden av avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för användning av tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
 • om avtalet kommer att arkiveras efter dess ingående och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;
 • hur konsumenten, före ingåendet av avtalet, kan kontrollera och eventuellt korrigera de uppgifter som han har lämnat i samband med avtalet;
 • eventuella andra språk utöver nederländska på vilka avtalet kan ingås; och
 • den minsta varaktigheten av avtalet på distans i fallet med en långvarig affär.

 

Artikel 4 - Avtalet

 1. Avtalet träder i kraft, med förbehåll för det som anges i punkt 4, när köparen accepterar erbjudandet och uppfyller de därmed föreskrivna villkoren.
 2. Om köparen har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar Ambiplants omedelbart elektroniskt mottagandet av acceptansen av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av Ambiplants kan köparen upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt vidtar Ambiplants lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa den elektroniska överföringen av data och skapar en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer Ambiplants att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.
 4. Ambiplants kan - inom ramen för lagliga bestämmelser - kontrollera om köparen kan uppfylla sina betalningsåtaganden, liksom alla de fakta och faktorer som är relevanta för ett ansvarsfullt ingående av avtalet på distans. Om Ambiplants har goda skäl att inte ingå avtalet som ett resultat av denna undersökning, har de rätt att motiverat avvisa en beställning eller ansökan eller att koppla särskilda villkor till utförandet.
 5. Ambiplants kommer att skicka följande information med produkten eller tjänsten till köparen på ett sätt som kan sparas på ett hållbart datamedium, antingen skriftligt eller på ett sätt som konsumenten enkelt kan lagra:

a. besöksadressen för Ambiplants anläggning där köparen kan lämna klagomål;

b. villkoren för och sättet att utöva ångerrätten, eller en tydlig notis om att ångerrätten inte gäller;

c. information om garantier och befintlig service efter köpet;

d. uppgifterna som anges i artikel 3 punkt 3 i dessa villkor, om Ambiplants inte redan har tillhandahållit dessa uppgifter till köparen före utförandet av avtalet;

e. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är av obestämd varaktighet.

 1. I fallet med en långvarig affär gäller bestämmelsen i föregående punkt endast vid den första leveransen.
 2. Varje avtal ingås under förutsättningen att de berörda produkterna är tillräckligt tillgängliga.

 

Artikel 5 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten rätt att ångra avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen börjar löpa från och med dagen efter att konsumenten har mottagit produkten eller från och med den dag som en av konsumenten tidigare angiven och känd representant för Ambiplants har mottagit produkten.
 2. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen noggrant. Han kommer bara packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt ska han returnera produkten tillsammans med alla medföljande tillbehör och, om rimligt, i originalskick och förpackning till Ambiplants, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som Ambiplants har tillhandahållit.
 3. När konsumenten vill använda sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten till Ambiplants. Konsumenten måste göra detta genom att använda sig av modellformuläret. Efter att konsumenten har meddelat sitt avsikt att använda ångerrätten måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom ett bevis på sändning.
 4. Om konsumenten inte har meddelat sin avsikt att använda ångerrätten enligt punkt 2 och 3 ovan inom föreskrivna tidsramar eller om produkten inte har returnerats till Ambiplants, så anses köpet vara giltigt.

Vid leverans av tjänster:

 1. Vid leverans av tjänster har konsumenten rätt att ångra avtalet inom minst 14 dagar, börjande från dagen av avtalets ingående.
 2. För att utöva sin ångerrätt ska konsumenten följa de rimliga och tydliga anvisningar som Ambiplants har lämnat i samband med erbjudandet och/eller senast vid leveransen.

 

Artikel 6 - Kostnader vid återkallelse

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska han bära högst kostnaderna för att returnera varan.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer Ambiplants att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter återkallelsen. Förutsättningen är dock att produkten redan har återvänts till Ambiplants eller att ett tydligt bevis på fullständig returnering har lämnats.

 

Artikel 7 - Undantag från ångerrätten

 1. Ambiplants kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivningen i punkt 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om Ambiplants har tydligt angivit detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före avtalets ingående.
 2. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter:

a. som har tillverkats av Ambiplants enligt konsumentens specifikationer;

b. som tydligt är av personlig karaktär;

c. som av sin natur inte kan returneras;

d. som snabbt kan försämras eller åldras;

e. vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som Ambiplants inte har någon kontroll över;

f. för lösa tidningar och tidskrifter;

g. för ljud- och videoupptagningar och datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten.

h. för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten.

 1. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för tjänster:

a. som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på en specifik datum eller under en viss period;

b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;

c. avseende vadslagning och lotterier.

 

Artikel 8 - Priset

 1. Under den i erbjudandet angivna giltighetsperioden kommer priserna för de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, förutom vid prisändringar som följd av ändringar i momsavgifter.
 2. I avvikelse från föregående punkt kan Ambiplants erbjuda produkter eller tjänster vars priser är kopplade till fluktuationer på finansmarknaden och som Ambiplants inte har någon kontroll över, med variabla priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att eventuellt angivna priser är riktpriser kommer att anges i erbjudandet.
 3. Prisökningar inom 3 månader efter att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de är följden av lagar eller föreskrifter.
 4. Prisökningar från och med 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om Ambiplants har förhandlat fram detta och:

a. de är följden av lagar eller föreskrifter; eller

b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.

 1. De priser som anges i erbjudandet för produkter eller tjänster inkluderar moms.
 2. Alla priser är föremål för tryckfel och felaktig sättning. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryckfel och felaktig sättning. Vid tryckfel och felaktig sättning är Ambiplants inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

 

Artikel 9 - Överensstämmelse och Garanti

 1. Ambiplants garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på kvalitet och/eller användbarhet samt de lagar och/eller offentliga föreskrifter som gällde vid tidpunkten för avtalets ingående. Om så har avtalats garanterar även Ambiplants att produkten är lämplig för andra än normala användningsområden.
 2. En garanti som tillhandahålls av Ambiplants, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande gentemot Ambiplants enligt avtalet.
 3. Eventuella brister eller felaktigt levererade produkter måste skriftligen meddelas till Ambiplants inom 7 dagar efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nyskick.
 4. Ambiplants garanti motsvarar garantiperioden från tillverkaren. Ambiplants ansvarar dock aldrig för den slutliga lämpligheten hos produkterna för varje enskilt användningsområde av konsumenten, och heller inte för eventuella råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
 5. Garantin gäller inte om:
 • Konsumenten har reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna själv eller genom tredje part;

 • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats felaktigt eller i strid med Ambiplants anvisningar och/eller instruktioner på förpackningen;

 • Felaktigheten helt eller delvis beror på föreskrifter som myndigheterna har utfärdat eller kommer att utfärda beträffande naturen eller kvaliteten på de använda materialen.

 

Artikel 10 - Leverans och Utförande

 1. Ambiplants kommer att vidta största möjliga försiktighet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter samt vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransadressen är den adress som kunden har meddelat företaget.
 3. Med beaktande av vad som anges i artikel 3 i dessa allmänna villkor kommer Ambiplants att genomföra godkända beställningar med all lämplig hastighet, dock senast inom 30 dagar, om inte kunden har gått med på en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan genomföras helt eller delvis kommer kunden att underrättas om detta senast 30 dagar efter att beställningen har lagts. I så fall har kunden rätt att säga upp avtalet utan kostnad och rätt till eventuell skadestånd.
 4. I händelse av uppsägning enligt föregående punkt kommer Ambiplants att återbetala det belopp som kunden har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen.
 5. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer Ambiplants att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leveransen kommer det att meddelas tydligt och begripligt att en ersättningsprodukt levereras. Vid ersättningsprodukter kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt bekostas av Ambiplants.
 6. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på Ambiplants fram till leverans till kunden eller en förut utsedd och känd representant för Ambiplants, om inte annat uttryckligen har avtalats.

 

Artikel 11 - Avtal med löpande leverans: Längd, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. Kunden kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för obestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, med iakttagande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Kunden kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, i slutet av den bestämda perioden, med iakttagande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Kunden kan säga upp de avtal som nämns i de föregående punkterna:
 • när som helst och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
 • minst på samma sätt som de ingicks av honom;
 • alltid med samma uppsägningstid som Ambiplants har för sig själv.

Förlängning

 1. Ett avtal som ingåtts för bestämd tid med en kund och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte förlängas eller förnyas tystlåtande för en bestämd tid.
 2. I avvikelse från föregående punkt får ett avtal som ingåtts för bestämd tid med en kund och som avser regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar eller tidskrifter förlängas tystlåtande för en bestämd tid på högst tre månader, om kunden kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett avtal som ingåtts för bestämd tid med en kund och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får bara förlängas tystlåtande för obestämd tid om kunden när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett avtal som ingåtts med en kund för en begränsad period för att regelbundet tillhandahålla dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (prova-på- eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tystlåtande och avslutas automatiskt efter prov- eller introduktionstiden.

Längd

 1. Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år kan kunden säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad efter ett år, om skälighet och rättvisa inte motsätter sig uppsägning före avtalets överenskomna varaktighet.

 

Artikel 12 - Betalning

 1. Om inte annat har avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig att betala regleras inom 14 dagar efter det att ångerfristen som avses i artikel 5 punkt 1 har börjat löpa. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna tidsfrist när kunden har mottagit bekräftelse på avtalet.
 2. Om inte annat har avtalats ska de belopp som ska betalas av en annan än konsumenten regleras inom 14 dagar från fakturadatumet. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna tidsfrist när kunden har mottagit bekräftelse på avtalet.
 3. Kunden har skyldighet att omedelbart meddela Ambiplants om felaktigheter i de angivna eller angivna betalningsuppgifterna.
 4. Vid konsumentens betalningsdröjsmål har Ambiplants rätt, med undantag för lagliga begränsningar, att ta ut skäliga kostnader som tidigare meddelats kunden.
 5. Vid betalningsdröjsmål från en kund som inte är konsument är kunden skyldig att betala inkassokostnader utanför domstol, motsvarande 15% av det förfallna huvudbeloppet, med ett minimumbelopp på 40,00 EUR.

 

Artikel 13 - Klagomålshantering

 1. Klagomål angående avtalens genomförande ska lämnas inom 7 dagar och ska beskrivas tydligt och fullständigt till Ambiplants efter det att bristerna upptäckts av kunden.
 2. Klagomål som lämnas in till Ambiplants besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver längre tid för hantering kommer Ambiplants att inom 14 dagar skicka ett mottagningsmeddelande och ge en uppskattning om när kunden kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 3. Ett klagomål påverkar inte Ambiplants och kundens skyldigheter, såvida inte Ambiplants skriftligen meddelar annat.
 4. Om ett klagomål anses vara grundat av Ambiplants kommer Ambiplants efter eget val att kostnadsfritt ersätta eller reparera de levererade produkterna.
 5. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska plattformen för onlinetvistlösning (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 14 - Tillämplig lag

På avtal mellan Ambiplants och kunden som omfattas av dessa allmänna villkor gäller endast nederländsk lag, även om kunden är bosatt i utlandet. FN:s konvention om internationella köpavtal gäller inte.

 

Artikel 15 - Behörig domstol

Alla tvister som kan uppstå mellan kunden och Ambiplants som ett resultat av avtalet, eller ytterligare avtal som kan härledas från detta, kommer uteslutande att avgöras av den behöriga domstolen i distriktet Rotterdam, med undantag för de fall där tvingande regler kan hindra valet av detta forum. Det åligger dock Ambiplants att, trots bestämmelserna i denna artikel, väcka talan vid en domstol som är behörig enligt lag.

 

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande bestämmelser som inte är till nackdel för konsumenten måste dokumenteras skriftligt eller på ett sätt som kunden kan spara på ett hållbart medium och får inte strida mot dessa allmänna villkor.

  Logga in

  Glömt ditt lösenord?

  Har du inget konto än?
  Skapa konto